Home > libalgo > 2部グラフの最大マッチング

2部グラフの最大マッチング

概要

2部グラフの最大マッチングを最大流のアルゴリズムで求める。

計算量

$O(f(N+M))$ ($f$ は最大マッチングの数で高々 $N$)

使い方

 • 走らせてみると計算量に対して結構速い
 • DAG の最小パス被覆を求めるのにも使える
  • まず頂点 $u$ を $u$, $u+ V $ に増殖させて $2 V $ 頂点のグラフを作る
  • 元のグラフに辺 $(u,v)$ が存在するなら辺 $(u,v+ V )$ を張る
  • このグラフで最大マッチング求め,増殖させたのを戻すとパスになる
  • 最小パス数は $ V $ - 最大マッチング
bipartite_matching bm(n)
頂点数 n で構築
bm.add_edge(s,t)
s から t に辺をはる
bm.maximum_matching()
最大マッチングを求める
bm.match[u]
頂点 u の相手 (maximum_matching の実行後のみ有効)

実装

class bipartite_matching {
public:
  int n;
  std::vector<std::vector<int>> g;
  std::vector<int> match;

  bipartite_matching(int n_) : n(n_), g(n_), match(n_), used(n_) {}

  void add_edge(int u, int v) {
    g[u].push_back(v);
    g[v].push_back(u);
  }

  int maximum_matching(void) {
    int res = 0;
    fill(begin(match), end(match), -1);
    for (int v = 0; v < n; ++v) {
      if (match[v] == -1) {
        fill(begin(used), end(used), false);
        if (dfs(v)) res++;
      }
    }
    return res;
  }

private:
  std::vector<int> used;
  bool dfs(int v) {
    used[v] = true;
    for (int u : g[v]) {
      int w = match[u];
      if (w == -1 || (!used[w] && dfs(w))) {
        match[v] = u;
        match[u] = v;
        return true;
      }
    }
    return false;
  }
};

検証

AOJ2251 http://judge.u-aizu.ac.jp/onlinejudge/review.jsp?rid=2019938

参考文献

蟻本