Home > libalgo > 凸多角形の直径

凸多角形の直径

概要

キャリパー法により凸多角形の中から最も遠い 2 点とその距離を取得する.

実装

#define curr(P, i) P[i]
#define next(P, i) P[(i + 1) % P.size()]
#define diff(P, i) (next(P, i) - curr(P, i))
ld convex_diameter(const G &pt) {
  const int n = pt.size();
  int is = 0, js = 0;
  for (int i = 1; i < n; ++i) {
    if (imag(pt[i]) > imag(pt[is])) is = i;
    if (imag(pt[i]) < imag(pt[js])) js = i;
  }
  ld maxd = norm(pt[is] - pt[js]);
  int i, maxi, j, maxj;
  i = maxi = is;
  j = maxj = js;
  do {
    if (cross(diff(pt, i), diff(pt, j)) >= 0)
      j = (j + 1) % n;
    else
      i = (i + 1) % n;
    if (norm(pt[i] - pt[j]) > maxd) {
      maxd = norm(pt[i] - pt[j]);
      maxi = i;
      maxj = j;
    }
  } while (i != is || j != js);
  return maxd; /* farthest pair is (maxi, maxj). */
}