Home > libalgo > サイコロ

サイコロ

概要

6 面サイコロ構造体.

使い方

呼び出し方 引数・戻り値など
dice d() 構築
d[f] f の面にある目
d.find_face(e) 目 e がどの面にあるか求める
d.turn(dir) dir 方向に回転する.dir は enum に含まれるもの以外受け付けない
d.all_rolls() 等価な全ての向き (6面×4方向の回転) のサイコロを生成する

実装

/*
 . . U .
 B L F R
 . . D .
*/
enum { U, B, L, F, R, D };
struct dice {
  int face[6];

  dice() {
    face[F] = 1;
    face[R] = 2;
    face[U] = 3;
    face[B] = 6;
    face[L] = 5;
    face[D] = 4;
  }

  int find_face(int f) {
    rep(i, 6) if (face[i] == f) return i;
    return -1;
  }

  void turn(int dir) {
    switch (dir) {
      case R:
        rotate(U, R, D, L);
        break;
      case B:
        rotate(U, B, D, F);
        break;
      case L:
        rotate(U, L, D, R);
        break;
      case F:
        rotate(U, F, D, B);
        break;
      case U:
        rotate(F, R, B, L);
        break; // 上から見て反時計回り
      case D:
        rotate(F, L, B, R);
        break; // 下から見て反時計回り
      default:
        assert(false);
    }
  }

  int& operator[](int n) { return face[n]; }

  const int& operator[](int n) const { return face[n]; }

  std::vector<dice> all_rolls() {
    std::vector<dice> res;
    rep(k, 6) {
      rep(i, 4) {
        res.push_back(*this);
        turn(R);
      }
      turn(k % 2 == 1 ? U : F);
    }
    return res;
  }

  void rotate(int a, int b, int c, int d) {
    int t = face[d];
    face[d] = face[c];
    face[c] = face[b];
    face[b] = face[a];
    face[a] = t;
  }
};